УПИС.Моб

Мобилно пословање обухвата послове мобилног поручивања, унапређења продаје и складишне манипулације.

Мобилно поручивање (УПИС.МобУП)

Овај софтверски производ омогућава теренским референтима да брзо и тачно поруче робу, још за време боравка код купца. Приликом поручивања референт располаже свим потребним информацијама за успешно обављање посла.

Процес поручивања подељен је у више фаза:

  • Припрема и план обилазака терена који се раде на УПИС.Партнеру или УПИС.Нету
  • Рад на терену и размена података са централном базом
  • Издавање налога анализе посла (одвијају се на једном од поменутих УПИС ЕРПова).

У оквиру фазе припрема и плана, коју раде руководиоци у комерцијали, врши се регионално груписање купаца, дефинишу руте обилазака, придружују теренски референти купцима и праве  дневни/месечни планови обилазака купаца.

За фазу обиласка терена референти врше преузимање mobпланова, залиха и ценовника из централне базе и крећу на пут по испланираним рутама посећујући купце по задатом редоследу. Приликом боравка код купаца примају поруџбине за робу, које одмах уносе у мобилне уређаје и преносе путем веба  преко ГПРС мреже у централу. За време трајања посете референт је обавестио купца, на основну расположивих података на уређају, о расположивости поједниних роба, стању испорука, доспелим обавезама и другим информацијама које су интересантне купцу.

Фаза издавања налога за отпрему се ради на централној бази, на једном од УПИСа, приликом чега се проверавају уговори, консултују ценовници и комерцијални услови, проверавају акцијски попусти, стање наплате дуга, укључују лимити и слично. Испоручују се само оне поруџбине које успешно прођу све консултације и провере.

Унапређење продаје (УПИС.МобУТ)

Успешност пословања сваког предузећа директно зависи од његовог положаја на тржишту и зато је потребно стално праћење његове позиције и стања његових производа (роба) на стварном  и потенцијалном тржишту. За ту сврху користе се разне методе унапређења продаје и маркетиншког обавештавања, а најкорисније су оне методе које омогућавају брзо прикупљање, обраду и анализу тржишних параметара, а које су предмет ИИБовог софтверског производа за унапређење продаје.

Послови око унапређења продаје имају више фаза:

  • Припрема и план обилазака терена који се раде на УПИС.Партнеру или УПИС.Нету рад на терену
  • Размена података са централном базом
  • Анализе посла (одвијају се на једном од поменутих УПИС ЕРПова).

У оквиру фазе припрема и плана, коју раде руководиоци маркетинга, врше регионално груписање купаца, дефинишу руте обилазака, придружују теренске агенте купцима, креирају моделе упитника (анкете) и праве дневне/месечне планове обилазака стварног и потенцијалног тржишта. Руководиоци маркетинга сами дефнинишу материју испитивања креирајући одговрајауће упитнике као што су подаци: о купцима (величина, положаја објекта,  број запослених, снабдевеност …), о конкуренцији, о конкурентским артиклима, о стању наше опреме код купца, о акцијама…

За фазу рада на терену агенти врше преузимање потенцијалних и стварних купаца, упитника и планова обилазака из централне базе и крећу на пут по испланираним рутама посећујући купце по задатом редоследу. Приликом боравка код купаца попуњавају припремљење упитнике, које одмах уносе у мобилне уређаје и преносе путем веба преко ГПРС мреже у централу. За време трајања посете референт је обавестио купца, на основну расположивих података на уређају, о нашој понуди и другим информацијама које су интересантне потенцијалном и стварном купцу.

Фаза анализе посла се ради на централној бази података, на једном од УПИСа, исказујући податке у облику анализа табеларно и графички.

Складишна манипулација (УПИС.МобС)

Развијена је прва верзија производа и она обухвата послове пријема, распоређивања и издавања артикала из складишта. Складишта могу бити организована према локацијама или позицијама, роба се може пратити по палетама, серијама, серијским бројевима, старости… Све активности се обављају од стране магационера који очитавају бар кодове са свих паковања (комад, комерцијално паковање, кутија, палета, према датуму производње, порема серији, важности итд.).

Сви поменути софтвери раде на ручним рачунарима на Windows или Android платформи, а синхорнизацију података са централном базом врше путем веба помоћу веб сервиса.