УПИС.Нет подсистеми

ЧИНИОЦИ или предмети пословања представљају информациони подсистем УПИСа који документује ресурсе пословног система предузећа и омогућава њихова именовања, класификацију и стандардизацију. Прецизније речено, брине о матичним евиденцијама кадрова, партнера, предмета и средстава рада, као и свим шифарницима, који на било који начин утичу на функци-онисање предузећа или самог УПИСа. Подсистем је повезан са свим пословним областима и од његовог богатства и ажурности зависи домет и функционалност информационог система.

УНУТРАШЊА ТРГОВИНА покрива активности праћења и управљања набавком, продајом и интерним токовима услуга, предмета и средстава рада на домаћем тржишту и унутар самог предузећа. Обухваћени су пословни односи са партнерима од упита, понуда, уговарање, поручивања, пријема, испоруке, манипулације сопственим и туђим артиклима у промету на велико и мало, специјалне врсте послова као што су примљен и дат комисион, послови у транзиту и слично. Подржано је више модела управљања снабдевањем и продајом, укључујући електронску и мобилну продају, а за малопродаје рад са касама односно фискалним уређајима уз коришћење бар кода.

СПОЉНА ТРГОВИНА укључује евиденцију, праћење и управљање увозом и извозом услуга, предмета и средстава рада. Покрива послове од првог контакта са партнером преко упита, понуде, уговорања, закључења, царињења, плаћања-наплате и обрачуна посла. Подржани су послови реекспорта и праћења царинског сместишта, са израдом комплетне документације и аутоматским вођењем контролника. Подсистем је повезан са шпедитерским модулом уз аутоматску размену података.

ТРАНСПОРТ покрива послове планирања и превоза предмета и средстава рада, одржавање и праћење трошкова возног парка, евиденцију возача и путних налога, као и обрачун са фактурисањем услуга превоза. Планирање транспорта је визуелизовано и омогућен је графички „утовар“ са распоредом обилазака по рутама и аутоматском израдом товарног листа. Детаљно се прате и трошкови по возилима, возачима и турама са просецима потрошње по разним категоријама.

РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ евидентира излазне спецификације функције развоја, пројектовања и конструкције производа, алата и производних процеса. Подржане су конструктивне и технолошке саставнице, рецептуре, технички нормативи и технологије поступака за одржавање средстава рада. Саставнице имају жељени број нивоа, а садрже операције, материјале (делове), средства рада, алате, заштитна средства, енергенте и рад, са могућношћу добијања јединичних или паритетних норматива, компоненти и рада. Другим речима овај информациони подсистем обезбеђује моделе за потребе планирања, производње и одржавања.

ПЛАНИРАЊЕ документује очекивана кретања предмета и средстава рада кроз  њихов животни век за сваки појединачни ресурс пословног система. Покривене су пословне функције продаје, производње, одржавања и набавке кроз које се предмети и средстава рада прате натурално и финансијски. Омогућене су израде материјалних биланса, предкалкулација и калкулација које се раде на основу саставница, норматива и одговарајућих планских ценовника. Праћење одступања поменутих ресурса од планираних (буџетских) даје могућност управљања пословним процесима предузећа, а обезбеђен је веома практичан преглед планирања и остверења производње преко „MS Project-a“.

ПРОИЗВОДЊА покрива послове лансирања, припреме, извршења и обрачуна за серијску, комадну, процесну и купловану производњу. Лансирање радних налога се ради на основу оперативних планова преко технологија, а на основу њих се аутоматски формирају требовања по трошковним местима и магацинима, са билансима материјала, алата, заштитних средстава и енергената. Евиденција саме производње се ради кроз радне листе, са жељеним нивоом детаљности као што су смене, линије машина, норме и слично, док се обрачуни трошкова и учинака производње воде кроз књиговодство трошкова и учинака или, како се популарно зове, погонско кљиговодство и књиговодство зарада. Обезбеђена је, веома атрактивна и корисна  визуелизација комплетног посла преко „MS Project-a“.

ОДРЖАВАЊЕ је информациони подсистем који прати интервенције на сопственим средствима рада и послове услужног сервисирања. Подржан је жељени број врста одржавања од оперативног до генералног ремонта и то у два вида: корективно и превентивно. Евиденција са ради преко радних налога – корективно по захтеву, а превентивно на основу оперативних планова преко технологије поступака. За оба вида, из налога, аутоматски настају требовања по носиоцима трошкова и магацинима са билансима делова. Обрачуни трошкова и зарада се раде у оквиру одговарајућег књиговодства по носиоцима.

СКЛАДИШТЕЊЕ покрива послове евидентирања података о пријему и контроли сопствених и туђих предмета рада, складишну манипулацију артиклима и њихову испоруку и дистрибуцију. Подржава организовање пријема по пријемним местима и документима, уз квантитативну и квалитативну контролу. Омогу-ћава праћење организације магацина по позицијама (регално) и по документима, са израдом идентификационих картона који обезбеђују следљивост, уз могућност вођења залиха по серијама, шаржама, серијским бројевима  и старости. Испорука и дистри-буција се раде на основу пакинг листа и отпремница уз могућност израде товарног листа по возилима. Обезбеђена је оптимизација и управљање залихама по више модела.

ФИНАНСИЈЕ И ЕКОНОМИКА, као посебан подсистем, покривају послове обезбеђења новчаних средстава водећи бригу о ликвидности предузећа и економичности пословања. Омогућавају управљање жиралним новцем и ефективом у домицилној и страној валути. Подржава и послове благајне, жиралних плаћања, обрачуна камата и курсних разлика. Преко „B2B“ сервиса је повезан за банке и омогућује аутоматизовану размену података платног промета, у произвољно дефинисаним временским интервалима. Обезбеђено је више модела аутоматизованог затварања ставки .

ИНВЕНТАР обухвата евиденције комплетне имовине фирме, без обзира да ли се он категорише као основно средство или ситан инвентар. Праћење покрива цео њихов животни век, почев од набавке, преко пуштања у употребу, експлоатације, па све до  отписа или отуђења, са обрачунима амортизације и ревалоризације. Историјат средства, поред књиговодствених података,  бележи и све интервенције на средству у облику  такозване машинске карте,  за цео животни век средства.

КАДРОВИ су информациони подсистем који прати најважнији потенцијал компаније – кадрове: од пријема, преко кретања и напредовања у послу, све до њиховог одласка из предузећа. Подсистем омогућује израду свих решења о пријему, распо-ређивању, годишњем одмору и слично, као и њихово корисничко прилагођавање специфичностима предузећа. Кроз систем је омогућено дневно праћење тока радне снаге и евиденције радног времена.

ЗАРАДЕ покривају исплате зарада и накнада запосленима и исплате физичким лицима које укључују обрачуне свих врста примања, пореза, доприноса и обустава. Обрачуни се раде од брута на нето, уз израду свих законом прописаних образаца и извештаја. Обезбеђена је електронска размена података са банкама. Елементи за обрачун зараде по норми преузимају се са радних листа, а за режијско особље из дневне евиденције радног времена.

КВАЛИТЕТ покрива дефинисање и праћење свих пословних процеса по препорукама серије стандарда ИСО 9000, са нагласком на организацију рада која даје квалитетан производ и услугу. Подржано је документовање и израда поступака, са графичким представљањем процеса (WorkFlow),  у MS „Visio-u“, који се  користи као активан и атрактиван начин за управљање пословним процесима. Подржан је и стандард за аутоматско именовање предмета пословања на основу заглавља и крактеристика у прехрамбеној и фармацеутској индустрији. Обрађени су и  записи   о оцењивању партнера, радника и контроле квалитета са лабораторијским испитивањима.

КЊИГОВОДСТВО вредносно води евиденције главне књиге, финансијских аналитика са више нивоа детаљности, аналитичке евиденције пореза и доприноса укључујући и порез на додату вредност са аутоматском израдом књига улазних и излазних рачуна.  Финансијска аналитика подржава више нивоа детаљности евиденција као што су конта, организационе јединице, валуте,  партнери, радници, документа, уговори и радни налози. Аналитичке евиденције пореза и доприноса воде се на нивоу конта, пореског рачуна, организационе  јединице и пореске тарифе, а подржане су све врсте пореза укључујући и порез на додатну вредност. Књиговодство роба,  материјала и производа води се количински и вредносно у великопродајним, малопродајним, консигнационим или комисионим складиштима. Залихе се воде по великопродајним, набавним, просечним набавним,  планским или малопродајним ценама у зависности од врсте магацина и метода књижења.  Књижења су аутоматска, на основу модела контирања из појединачних докумената, биланси и калкулације се раде по моделу и жељи корисника, а  извештаји су стандардизовани.

РАЧУНОВОДСТВО (КОНТРОЛИНГ) води количински и вредносно трошкове материјала, сировина, енергената и делова по местима и носиоцима трошкова и прати учинке производње. Погонско књиговодство је метода која ради распоред индиректних и режијских трошкова на места трошка. као и обрачун учинка по носиоцима, са израчунавањем производне и комерцијалне цене коштања производа. Буџетирање представља планску категорију пословања предузећа изражену вредносно, која се води на посебним ванбилансним контима.