УПИС.Каса

УПИС.Каса је засебан софтверки производ који ради искључиво уз производе УПИС ЕРП породице софтвера, а обухвата промет робе, производа и услуга у малопродајним објектима са једном или више „каса“. Подржава рад са фискалним штампачима приликом продаје, а за тржиште Србије од 2022. и нови начин рада са ПФР уређајима за фисклизацију и штампом на стандардним термалним штампачима. Локално води стање залиха а податке размењује са решењима УПИС.Нет, УПИС.Партнер и Мали УПИС. Подржава рад са терминалима платних картица и инстант плаћање путем НБС. Поседује сопствени систем за бонификације помоћу картица лојалности а отворена је за повезивање са другим.kasa

УПИС.Каса се састоји се од неколико функцоналних целина и проширења:

УПИС.Каса продајна

Функционална целина задужена за продају у малопродајном објекту. Подржава сменски рад, са могућношћу дефинисања радника (касира), новчаног депозита у благајни и евиденције пресека стања и фискалног и нефискалног дневног извештаја. Посебна пажња посвећена је комфору, брзини и једноставности рада уз могућност више начина претраживања артикала, као и рад са бар код читачима. Пакет је у потпуности прилагођен раду са тастатуром на начин да је, у току продаје и плаћања, могуће све операције урадити помоћу тастатуре, без коришћења миша. Важне функционалности: попусти (редовни и акцијски рабати, гратиси, „срећни сат“, наградне игре, везана куповина итд.), плаћања (више начина и врста плаћања, чекови, платне картице, радници, сопствена потрошња, репреезнтација, топли оброк, рецепти, војни рецепти, РФЗО, клуб картице, ваучери итд.), документи (предрачун и рачун ПЛ за вирманско плаћање, предрачун за ФЛ, предрачун може да резервише стање, замена производа, исправке ФР кроз НИ обрасце, израда и сторнирање аванса итд.), артикли (евиденција и наплата повратне амбалаже уз издавање нефискалног исечка, могућност креирања пакет-артикла који се у каси продаје као један артикал, продаја класа воћа и поврћа конверзијом у прву класу са попустом, препознавање-интерпретација тежинских и комадних бар кодова одштампаних на ваги која се налази у оквиру МП објекта и/или директно очитавање тежине са ваге, препознавање и вођење артикла по серији или серијском броју са обавезним уносом за сваки појединачни комад итд.). Извештаји: сравњење благајне са прегледом продаје; пресек стања, периодични и дневни извештаји. У УПИС.Каси радник може имати различите нивое овлашћења од најнижег који има право само да врши основну продају, преко виших нивоа када је могуће сторнирати започети документ, давати попусте, до највиших који има право да врши синхронизације са ЕРП-ом, штампа различите извештаје… Пријава се врши корисничким именом и лозинком а може скенирањем бар кода запосленог.

УПИС.Каса продајна надградња – самоуслужна

 Надградња омогућава интеграцију УПИС.Касе са НЦР самоуслужном касом (“NCR Self Check out”) У овом режиму УПИС.Каса ради као позадинска апликација и управља фискализацијом, штампом и наплатом, док софтвер који користи купац управља машином за готов новац и вагом која контролише да ли су сви купљени артикли на рачуну.

УПИС.Каса продајна надградња – плаћања

Подржава напредне могућности у вези са начинима плаћања, и то: продаја робе на рате радницима других правних лица, уз склопљен уговор са правним лицем и дефинисаним лимитом за куповину за сваког радника, продаја на кредит физичким лицима, уколико постоји експозитура банке у МП објекту (са којом постоји склопљен уговор о кредитирању) или у случају да је  предузеће давалац кредита физичким лицима, која укључује евидентирање врсте кредита, процента учешћа и начина наплате учешћа као и наплата трошкова кредита. Учешће на лицу места плаћа купац а остатак кредита плаћа банка. Подржава формирање фискалних рачуна на основу преузетих података из отпремнице интерне или предрачуна или предрачуна по радном налогу или отпремнице из ЕРП-а у онлајн режиму рада.

УПИС.Каса продајна надградња – лојалност

 Има могућност евидентирања продаје клуб (лојалити) картицама купаца, са бар код контролом. Лојалити програм са попустом за количину преко дефинисаног лимита у задатом временском интервалу и могућност дефинисања ВИП купаца са загарантованим попустом. Периодични обрачун попуста коригује дате попусте по појединачним картицама. Постоји могућност да води рачуна о зарађеним средствима на картицма лојалности, и њиховом трошењу код наредних куповина. Отписује их по потреби после одређеног периода.

УПИС.Каса продајна надградња – додир

Омогућава, приликом продаје и плаћања, извођење свих операција помоћу екрана осетљивог на додир: избор артикла (претраживање артикала по називу, произвођачу, цени, шифри, фабричкој ознаци), укрштање претраге по више критеријума, унос количине, прелазак на плаћање, избор начина плаћања, избор банке, унос износа плаћања, позив штампе рачуна. Дефинисањем „страна“ са тематски категорисаним артиклима омогућена је лака навигација додиром до жељене „стране“ и самог артикла. Артиклима се могу придружити иконице које се приказују поред шифре и назива артикла на изабраној „страни“. Други начин претраге артикала на екрану осетљивом на додир је укрштањем претраге по критеријумима шифре, класе, цене, произвођача и назива артикла.

УПИС.Каса продајна управљачи

Обухвата неколико модула који управљају периферијама тј. фискалним штампачима, ПФР модулима и термалним штампачима. Ови модули раде уз модуле УПИС.Каса продајна или УПИС.Каса главна. Подржавају рад са фискалним штампачима Галеб ГП-550, ХЦП П2ДС и ИНТ РАСТЕР ФП600, неколико модела за тржиште БИХ, екраном штампача и фиоком за новац. По новом начину рада у Србији од 2022. укидају се фискални штампачи, а на њихово место долазе ПФР модули и обични термални штампачи (подржани су ОПОС компатиблни штампачи фирми Епсон, Биксолон, НЦР, Сеико, Стар…). Подржани су софтверски и хардверски ЛПФР модули различитих произвођача као и један интегрисани уређај фирме Интрастер који у себи садржи ЛПФР модул, квалитетан термални штампач и безбедносни елемент. Ови управљачи обезбеђују фискализацију и штампу разних типова документата, делимичне или комплетне исправке тих докумената, штампу нефискалних исечака са рекламним порукама, пресек стања, дневне и периодичне извештаје. Обезбеђује да се фискални рачун послат на штампу чак и у случају непостојања, одн. престанка постојања услова за штампу рачуна (нестанак струје или папира, искључивање штампача), исправно и потпуно одштампа након што се стекну неопходни услови. Управљач у том случају онемогућава да се у међувремену приступи изради нових рачуна. У Србији од 2022. подржан је и препоручен рад са 80мм термалним папиром и код мањег броја модела са папиром 57мм.

УПИС.Каса главна

Овај модул обухвата све функционалности модула УПИС.Каса продајна и проширује их. Задужен је за функцију размене података између УПИС.Касе и ЕРП-а. Размена се врши се по жељи и захтеву корисника, а уобичајено на нивоу смена. Пренос стања залиха МП објекта у касу може се вршити као пренос залиха са нивелисаним ценама (након извршеног пресека стања и дневног извештаја) или пренос залиха у току смене, без промене цене на каси (ако постоји потреба ажурирања стања због евентуално критичних артикала и због допуњавања базе артикала новим). Пренос осталих матичних података врши се према потреби (нпр. додавања радника или новог начина плаћања), а извоз докумената из касе врши се у интервалима предвиђеним организацијом продаје и законским прописима. Неке од додатних функционалности: у режиму рада са више каса у једном МП објекту прикупља све податке са свих продајних каса, аутоматски или на ручну команду; извоз података за пуњење вага артиклима; посебно евидентирање сторнираних рачуна пре штампе и фискализације ради анализирања могуће злоупотребе; подржава режим рада мегамаркета, паралелно пуњење свих каса ради минималног трајања синронизације; подржава аутоматско прављење заштитне копије базе након синхронизације; штампа КЕПУ књиге, нивелација, малопродајних калкулација, етикета…

УПИС.Каса главна надградња – интерна

УПИС.Каса главна напредна-интерна је позадински модул који у сарадњи са ЕРП-ом израђује или мења интерне документе: захтев за набавку, попис, пријемнице интерне и повратнице интерне и штампа етикете. УПИС.Каса главна напредна-интерна ради у два режима: режим измене и овере у УПИС.Каса главна напредна-интерна (докуменација се формира у ЕРПу и преноси у МП објекат у софтвер УПИС.Каса главна напредна-интерна где према потреби мења и оверава ова докумената. Ови документи се приликом синхронизације преносе у ЕРП где коригују иницијалне документе из којих су настали или формирају нове), режим уноса у УПИС.Каса главна напредна-интерна (овде настају и уносе се, само количински, поменути документи набавке, а  вредносне елементе добијају тек кад се пренесу у ЕРП).

УПИС.Каса главна надградња – екстерна

УПИС.Каса главна напредна-екстерна је позадински модул који у сарадњи са ЕРПом израђује или мења екстерне документе: поруџбенице добављачу, пријемнице од добављача и повратнице. УПИС.Каса главна напредна-екстерна ради у два режима: режим измене и овере у УПИС.Каса главна напредна-екстерна (докуменација се формира у ЕРП-у и преноси у МП објекат у софтвер УПИС.Каса главна напредна-екстерна где према потреби мења и оверава ова докумената. Документи се приликом синхронизације преносе у ЕРП где коригују иницијалне документе из којих су настали или формирају нове), режим уноса у УПИС.Каса главна напредна-екстерна (овде настају и уносе се, само количински, поменути документи набавке, док вредносне елементе добијају тек кад се пренесу у ЕРП).