UPIS.Mob

Mobilno poslovanje obuhvata poslove mobilnog poručivanja, unapređenja prodaje i skladišne manipulacije.

Mobilno poručivanje (UPIS.MobUP)

Ovaj softverski proizvod omogućava terenskim referentima da brzo i tačno poruče robu, još za vreme boravka kod kupca. Prilikom poručivanja referent raspolaže svim potrebnim informacijama za uspešno obavljanje posla.

Proces poručivanja podeljen je u više faza:

  • Priprema i plan obilazaka terena koji se rade na UPIS.Partneru ili UPIS.Netu
  • Rad na terenu i razmena podataka sa centralnom bazom
  • Izdavanje naloga analize posla (odvijaju se na jednom od pomenutih UPIS ERPova).

U okviru faze priprema i plana, koju rade rukovodioci u komercijali, vrši se regionalno grupisanje kupaca, definišu rute obilazaka, pridružuju terenski referenti kupcima i prave  dnevni/mesečni planovi obilazaka kupaca.

Za fazu obilaska terena referenti vrše preuzimanje mobplanova, zaliha i cenovnika iz centralne baze i kreću na put po isplaniranim rutama posećujući kupce po zadatom redosledu. Prilikom boravka kod kupaca primaju porudžbine za robu, koje odmah unose u mobilne uređaje i prenose putem veba  preko GPRS mreže u centralu. Za vreme trajanja posete referent je obavestio kupca, na osnovnu raspoloživih podataka na uređaju, o raspoloživosti pojedninih roba, stanju isporuka, dospelim obavezama i drugim informacijama koje su interesantne kupcu.

Faza izdavanja naloga za otpremu se radi na centralnoj bazi, na jednom od UPISa, prilikom čega se proveravaju ugovori, konsultuju cenovnici i komercijalni uslovi, proveravaju akcijski popusti, stanje naplate duga, uključuju limiti i slično. Isporučuju se samo one porudžbine koje uspešno prođu sve konsultacije i provere.

Unapređenje prodaje (UPIS.MobUT)

Uspešnost poslovanja svakog preduzeća direktno zavisi od njegovog položaja na tržištu i zato je potrebno stalno praćenje njegove pozicije i stanja njegovih proizvoda (roba) na stvarnom  i potencijalnom tržištu. Za tu svrhu koriste se razne metode unapređenja prodaje i marketinškog obaveštavanja, a najkorisnije su one metode koje omogućavaju brzo prikupljanje, obradu i analizu tržišnih parametara, a koje su predmet IIBovog softverskog proizvoda za unapređenje prodaje.

Poslovi oko unapređenja prodaje imaju više faza:

  • Priprema i plan obilazaka terena koji se rade na UPIS.Partneru ili UPIS.Netu rad na terenu
  • Razmena podataka sa centralnom bazom
  • Analize posla (odvijaju se na jednom od pomenutih UPIS ERPova).

U okviru faze priprema i plana, koju rade rukovodioci marketinga, vrše regionalno grupisanje kupaca, definišu rute obilazaka, pridružuju terenske agente kupcima, kreiraju modele upitnika (ankete) i prave dnevne/mesečne planove obilazaka stvarnog i potencijalnog tržišta. Rukovodioci marketinga sami defninišu materiju ispitivanja kreirajući odgovrajauće upitnike kao što su podaci: o kupcima (veličina, položaja objekta,  broj zaposlenih, snabdevenost …), o konkurenciji, o konkurentskim artiklima, o stanju naše opreme kod kupca, o akcijama…

Za fazu rada na terenu agenti vrše preuzimanje potencijalnih i stvarnih kupaca, upitnika i planova obilazaka iz centralne baze i kreću na put po isplaniranim rutama posećujući kupce po zadatom redosledu. Prilikom boravka kod kupaca popunjavaju pripremljenje upitnike, koje odmah unose u mobilne uređaje i prenose putem veba preko GPRS mreže u centralu. Za vreme trajanja posete referent je obavestio kupca, na osnovnu raspoloživih podataka na uređaju, o našoj ponudi i drugim informacijama koje su interesantne potencijalnom i stvarnom kupcu.

Faza analize posla se radi na centralnoj bazi podataka, na jednom od UPISa, iskazujući podatke u obliku analiza tabelarno i grafički.

Skladišna manipulacija (UPIS.MobS)

Razvijena je prva verzija proizvoda i ona obuhvata poslove prijema, raspoređivanja i izdavanja artikala iz skladišta. Skladišta mogu biti organizovana prema lokacijama ili pozicijama, roba se može pratiti po paletama, serijama, serijskim brojevima, starosti… Sve aktivnosti se obavljaju od strane magacionera koji očitavaju bar kodove sa svih pakovanja (komad, komercijalno pakovanje, kutija, paleta, prema datumu proizvodnje, porema seriji, važnosti itd.).

Svi pomenuti softveri rade na ručnim računarima na Windows ili Android platformi, a sinhornizaciju podataka sa centralnom bazom vrše putem veba pomoću veb servisa.