UPIS.Net podsistemi

ČINIOCI ili predmeti poslovanja predstavljaju informacioni podsistem UPISa koji dokumentuje resurse poslovnog sistema preduzeća i omogućava njihova imenovanja, klasifikaciju i standardizaciju. Preciznije rečeno, brine o matičnim evidencijama kadrova, partnera, predmeta i sredstava rada, kao i svim šifarnicima, koji na bilo koji način utiču na funkci-onisanje preduzeća ili samog UPISa. Podsistem je povezan sa svim poslovnim oblastima i od njegovog bogatstva i ažurnosti zavisi domet i funkcionalnost informacionog sistema.

UNUTRAŠNJA TRGOVINA pokriva aktivnosti praćenja i upravljanja nabavkom, prodajom i internim tokovima usluga, predmeta i sredstava rada na domaćem tržištu i unutar samog preduzeća. Obuhvaćeni su poslovni odnosi sa partnerima od upita, ponuda, ugovaranje, poručivanja, prijema, isporuke, manipulacije sopstvenim i tuđim artiklima u prometu na veliko i malo, specijalne vrste poslova kao što su primljen i dat komision, poslovi u tranzitu i slično. Podržano je više modela upravljanja snabdevanjem i prodajom, uključujući elektronsku i mobilnu prodaju, a za maloprodaje rad sa kasama odnosno fiskalnim uređajima uz korišćenje bar koda.

SPOLJNA TRGOVINA uključuje evidenciju, praćenje i upravljanje uvozom i izvozom usluga, predmeta i sredstava rada. Pokriva poslove od prvog kontakta sa partnerom preko upita, ponude, ugovoranja, zaključenja, carinjenja, plaćanja-naplate i obračuna posla. Podržani su poslovi reeksporta i praćenja carinskog smestišta, sa izradom kompletne dokumentacije i automatskim vođenjem kontrolnika. Podsistem je povezan sa špediterskim modulom uz automatsku razmenu podataka.

TRANSPORT pokriva poslove planiranja i prevoza predmeta i sredstava rada, održavanje i praćenje troškova voznog parka, evidenciju vozača i putnih naloga, kao i obračun sa fakturisanjem usluga prevoza. Planiranje transporta je vizuelizovano i omogućen je grafički „utovar“ sa rasporedom obilazaka po rutama i automatskom izradom tovarnog lista. Detaljno se prate i troškovi po vozilima, vozačima i turama sa prosecima potrošnje po raznim kategorijama.

RAZVOJ I PROJEKTOVANJE evidentira izlazne specifikacije funkcije razvoja, projektovanja i konstrukcije proizvoda, alata i proizvodnih procesa. Podržane su konstruktivne i tehnološke sastavnice, recepture, tehnički normativi i tehnologije postupaka za održavanje sredstava rada. Sastavnice imaju željeni broj nivoa, a sadrže operacije, materijale (delove), sredstva rada, alate, zaštitna sredstva, energente i rad, sa mogućnošću dobijanja jediničnih ili paritetnih normativa, komponenti i rada. Drugim rečima ovaj informacioni podsistem obezbeđuje modele za potrebe planiranja, proizvodnje i održavanja.

PLANIRANJE dokumentuje očekivana kretanja predmeta i sredstava rada kroz  njihov životni vek za svaki pojedinačni resurs poslovnog sistema. Pokrivene su poslovne funkcije prodaje, proizvodnje, održavanja i nabavke kroz koje se predmeti i sredstava rada prate naturalno i finansijski. Omogućene su izrade materijalnih bilansa, predkalkulacija i kalkulacija koje se rade na osnovu sastavnica, normativa i odgovarajućih planskih cenovnika. Praćenje odstupanja pomenutih resursa od planiranih (budžetskih) daje mogućnost upravljanja poslovnim procesima preduzeća, a obezbeđen je veoma praktičan pregled planiranja i ostverenja proizvodnje preko „MS Project-a“.

PROIZVODNJA pokriva poslove lansiranja, pripreme, izvršenja i obračuna za serijsku, komadnu, procesnu i kuplovanu proizvodnju. Lansiranje radnih naloga se radi na osnovu operativnih planova preko tehnologija, a na osnovu njih se automatski formiraju trebovanja po troškovnim mestima i magacinima, sa bilansima materijala, alata, zaštitnih sredstava i energenata. Evidencija same proizvodnje se radi kroz radne liste, sa željenim nivoom detaljnosti kao što su smene, linije mašina, norme i slično, dok se obračuni troškova i učinaka proizvodnje vode kroz knjigovodstvo troškova i učinaka ili, kako se popularno zove, pogonsko kljigovodstvo i knjigovodstvo zarada. Obezbeđena je, veoma atraktivna i korisna  vizuelizacija kompletnog posla preko „MS Project-a“.

ODRŽAVANJE je informacioni podsistem koji prati intervencije na sopstvenim sredstvima rada i poslove uslužnog servisiranja. Podržan je željeni broj vrsta održavanja od operativnog do generalnog remonta i to u dva vida: korektivno i preventivno. Evidencija sa radi preko radnih naloga – korektivno po zahtevu, a preventivno na osnovu operativnih planova preko tehnologije postupaka. Za oba vida, iz naloga, automatski nastaju trebovanja po nosiocima troškova i magacinima sa bilansima delova. Obračuni troškova i zarada se rade u okviru odgovarajućeg knjigovodstva po nosiocima.

SKLADIŠTENJE pokriva poslove evidentiranja podataka o prijemu i kontroli sopstvenih i tuđih predmeta rada, skladišnu manipulaciju artiklima i njihovu isporuku i distribuciju. Podržava organizovanje prijema po prijemnim mestima i dokumentima, uz kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu. Omogu-ćava praćenje organizacije magacina po pozicijama (regalno) i po dokumentima, sa izradom identifikacionih kartona koji obezbeđuju sledljivost, uz mogućnost vođenja zaliha po serijama, šaržama, serijskim brojevima  i starosti. Isporuka i distri-bucija se rade na osnovu paking lista i otpremnica uz mogućnost izrade tovarnog lista po vozilima. Obezbeđena je optimizacija i upravljanje zalihama po više modela.

FINANSIJE I EKONOMIKA, kao poseban podsistem, pokrivaju poslove obezbeđenja novčanih sredstava vodeći brigu o likvidnosti preduzeća i ekonomičnosti poslovanja. Omogućavaju upravljanje žiralnim novcem i efektivom u domicilnoj i stranoj valuti. Podržava i poslove blagajne, žiralnih plaćanja, obračuna kamata i kursnih razlika. Preko “B2B” servisa je povezan za banke i omogućuje automatizovanu razmenu podataka platnog prometa, u proizvoljno definisanim vremenskim intervalima. Obezbeđeno je više modela automatizovanog zatvaranja stavki .

INVENTAR obuhvata evidencije kompletne imovine firme, bez obzira da li se on kategoriše kao osnovno sredstvo ili sitan inventar. Praćenje pokriva ceo njihov životni vek, počev od nabavke, preko puštanja u upotrebu, eksploatacije, pa sve do  otpisa ili otuđenja, sa obračunima amortizacije i revalorizacije. Istorijat sredstva, pored knjigovodstvenih podataka,  beleži i sve intervencije na sredstvu u obliku  takozvane mašinske karte,  za ceo životni vek sredstva.

KADROVI su informacioni podsistem koji prati najvažniji potencijal kompanije – kadrove: od prijema, preko kretanja i napredovanja u poslu, sve do njihovog odlaska iz preduzeća. Podsistem omogućuje izradu svih rešenja o prijemu, raspo-ređivanju, godišnjem odmoru i slično, kao i njihovo korisničko prilagođavanje specifičnostima preduzeća. Kroz sistem je omogućeno dnevno praćenje toka radne snage i evidencije radnog vremena.

ZARADE pokrivaju isplate zarada i naknada zaposlenima i isplate fizičkim licima koje uključuju obračune svih vrsta primanja, poreza, doprinosa i obustava. Obračuni se rade od bruta na neto, uz izradu svih zakonom propisanih obrazaca i izveštaja. Obezbeđena je elektronska razmena podataka sa bankama. Elementi za obračun zarade po normi preuzimaju se sa radnih lista, a za režijsko osoblje iz dnevne evidencije radnog vremena.

KVALITET pokriva definisanje i praćenje svih poslovnih procesa po preporukama serije standarda ISO 9000, sa naglaskom na organizaciju rada koja daje kvalitetan proizvod i uslugu. Podržano je dokumentovanje i izrada postupaka, sa grafičkim predstavljanjem procesa (WorkFlow),  u MS “Visio-u”, koji se  koristi kao aktivan i atraktivan način za upravljanje poslovnim procesima. Podržan je i standard za automatsko imenovanje predmeta poslovanja na osnovu zaglavlja i krakteristika u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Obrađeni su i  zapisi   o ocenjivanju partnera, radnika i kontrole kvaliteta sa laboratorijskim ispitivanjima.

KNJIGOVODSTVO vrednosno vodi evidencije glavne knjige, finansijskih analitika sa više nivoa detaljnosti, analitičke evidencije poreza i doprinosa uključujući i porez na dodatu vrednost sa automatskom izradom knjiga ulaznih i izlaznih računa.  Finansijska analitika podržava više nivoa detaljnosti evidencija kao što su konta, organizacione jedinice, valute,  partneri, radnici, dokumenta, ugovori i radni nalozi. Analitičke evidencije poreza i doprinosa vode se na nivou konta, poreskog računa, organizacione  jedinice i poreske tarife, a podržane su sve vrste poreza uključujući i porez na dodatnu vrednost. Knjigovodstvo roba,  materijala i proizvoda vodi se količinski i vrednosno u velikoprodajnim, maloprodajnim, konsignacionim ili komisionim skladištima. Zalihe se vode po velikoprodajnim, nabavnim, prosečnim nabavnim,  planskim ili maloprodajnim cenama u zavisnosti od vrste magacina i metoda knjiženja.  Knjiženja su automatska, na osnovu modela kontiranja iz pojedinačnih dokumenata, bilansi i kalkulacije se rade po modelu i želji korisnika, a  izveštaji su standardizovani.

RAČUNOVODSTVO (KONTROLING) vodi količinski i vrednosno troškove materijala, sirovina, energenata i delova po mestima i nosiocima troškova i prati učinke proizvodnje. Pogonsko knjigovodstvo je metoda koja radi raspored indirektnih i režijskih troškova na mesta troška. kao i obračun učinka po nosiocima, sa izračunavanjem proizvodne i komercijalne cene koštanja proizvoda. Budžetiranje predstavlja plansku kategoriju poslovanja preduzeća izraženu vrednosno, koja se vodi na posebnim vanbilansnim kontima.