UPIS.Net specijalizovana rešenja

KOOPERACIJA U POLJOPRIVREDI  je jedno od posebnih rešenja, koje pokriva poslove višegodišnje kooperacije, sa ili bez finansiranja i kreditiranja posla, uz mogućnost naturalne razmene sa kooperantom. Omogućeno je praćenje parcela, plodoreda, tretmana useva, grla,  lečenja i drugih važnih stvari kod kooperanta. Ugovaranje, prijem, otkup, konsignacija, zamena i kontrola kvaliteta poljoprivrednih proizvoda sa obračunom otkupa daje kompletan uvid u poslove proizvodnje sirovina.  Posebno su obrađene specifičnosti za šećernu repu, žitarice, duvan, povrće, mleko i meso.

INŽENJERING I USLUGE, kao posebno rešenje, omogućavaju praćenje tokova podataka u inženjering poslovima počev od tendera, preko analize cene, izrade ponuda, predmera i predračuna, ugovaranja i veze sa kooperantima do situiranja po svim fazama posla i okončane situacije. Omogućena je primena klizne skale ili svođenja na neku od valuta.

KOMUNALNE USLUGE pokrivaju evidencije potrošača sa više ugovora pravnih i fizičkih lica, za razne vrste komunalnih usluga. Omogućena je isporuka i očitavanje utrošaka po mernim mestima od raznih nivoa podstanica do potrošačkih mernih mesta, po hodogramima koji su grupisani po reonima, ulicama i zgradama. Obračun i fakturisanje, u zavisnosti od tipa ugovaranja, radi se za pravna lica sa jednim ili više mernih uređaja, za fizička lica sa zajedničkim i sopstvenim mernim uređajem, a uzima se u obzir akontacija i razne vrste popusta i olakšica. Fakture su obračunskog tipa i sadrže informaciju o neizmirenim dugovanjima, kamatama i akontacijama.

specijalizovana