UPIS.Kasa

UPIS.Kasa je zaseban softverki proizvod koji radi isključivo uz proizvode UPIS ERP porodice softvera, a obuhvata promet robe, proizvoda i usluga u maloprodajnim objektima sa jednom ili više „kasa“. Podržava rad sa fiskalnim štampačima prilikom prodaje, a za tržište Srbije od 2022. i novi način rada sa PFR uređajima za fisklizaciju i štampom na standardnim termalnim štampačima. Lokalno vodi stanje zaliha a podatke razmenjuje sa rešenjima UPIS.Net, UPIS.Partner i Mali UPIS. Podržava rad sa terminalima platnih kartica i instant plaćanje putem NBS. Poseduje sopstveni sistem za bonifikacije pomoću kartica lojalnosti a otvorena je za povezivanje sa drugim.kasa

UPIS.Kasa se sastoji se od nekoliko funkconalnih celina i proširenja:

UPIS.Kasa prodajna

Funkcionalna celina zadužena za prodaju u maloprodajnom objektu. Podržava smenski rad, sa mogućnošću definisanja radnika (kasira), novčanog depozita u blagajni i evidencije preseka stanja i fiskalnog i nefiskalnog dnevnog izveštaja. Posebna pažnja posvećena je komforu, brzini i jednostavnosti rada uz mogućnost više načina pretraživanja artikala, kao i rad sa bar kod čitačima. Paket je u potpunosti prilagođen radu sa tastaturom na način da je, u toku prodaje i plaćanja, moguće sve operacije uraditi pomoću tastature, bez korišćenja miša. Važne funkcionalnosti: popusti (redovni i akcijski rabati, gratisi, „srećni sat“, nagradne igre, vezana kupovina itd.), plaćanja (više načina i vrsta plaćanja, čekovi, platne kartice, radnici, sopstvena potrošnja, repreezntacija, topli obrok, recepti, vojni recepti, RFZO, klub kartice, vaučeri itd.), dokumenti (predračun i račun PL za virmansko plaćanje, predračun za FL, predračun može da rezerviše stanje, zamena proizvoda, ispravke FR kroz NI obrasce, izrada i storniranje avansa itd.), artikli (evidencija i naplata povratne ambalaže uz izdavanje nefiskalnog isečka, mogućnost kreiranja paket-artikla koji se u kasi prodaje kao jedan artikal, prodaja klasa voća i povrća konverzijom u prvu klasu sa popustom, prepoznavanje-interpretacija težinskih i komadnih bar kodova odštampanih na vagi koja se nalazi u okviru MP objekta i/ili direktno očitavanje težine sa vage, prepoznavanje i vođenje artikla po seriji ili serijskom broju sa obaveznim unosom za svaki pojedinačni komad itd.). Izveštaji: sravnjenje blagajne sa pregledom prodaje; presek stanja, periodični i dnevni izveštaji. U UPIS.Kasi radnik može imati različite nivoe ovlašćenja od najnižeg koji ima pravo samo da vrši osnovnu prodaju, preko viših nivoa kada je moguće stornirati započeti dokument, davati popuste, do najviših koji ima pravo da vrši sinhronizacije sa ERP-om, štampa različite izveštaje… Prijava se vrši korisničkim imenom i lozinkom a može skeniranjem bar koda zaposlenog.

UPIS.Kasa prodajna nadgradnja – samouslužna

Nadgradnja omogućava integraciju UPIS.Kase sa NCR samouslužnom kasom (“NCR Self Check out”) U ovom režimu UPIS.Kasa radi kao pozadinska aplikacija i upravlja fiskalizacijom, štampom i naplatom, dok softver koji koristi kupac upravlja mašinom za gotov novac i vagom koja kontroliše da li su svi kupljeni artikli na računu.

UPIS.Kasa prodajna nadgradnja – plaćanja

Podržava napredne mogućnosti u vezi sa načinima plaćanja, i to: prodaja robe na rate radnicima drugih pravnih lica, uz sklopljen ugovor sa pravnim licem i definisanim limitom za kupovinu za svakog radnika, prodaja na kredit fizičkim licima, ukoliko postoji ekspozitura banke u MP objektu (sa kojom postoji sklopljen ugovor o kreditiranju) ili u slučaju da je  preduzeće davalac kredita fizičkim licima, koja uključuje evidentiranje vrste kredita, procenta učešća i načina naplate učešća kao i naplata troškova kredita. Učešće na licu mesta plaća kupac a ostatak kredita plaća banka. Podržava formiranje fiskalnih računa na osnovu preuzetih podataka iz otpremnice interne ili predračuna ili predračuna po radnom nalogu ili otpremnice iz ERP-a u onlajn režimu rada.

UPIS.Kasa prodajna nadgradnja – lojalnost

 Ima mogućnost evidentiranja prodaje klub (lojaliti) karticama kupaca, sa bar kod kontrolom. Lojaliti program sa popustom za količinu preko definisanog limita u zadatom vremenskom intervalu i mogućnost definisanja VIP kupaca sa zagarantovanim popustom. Periodični obračun popusta koriguje date popuste po pojedinačnim karticama. Postoji mogućnost da vodi računa o zarađenim sredstvima na karticma lojalnosti, i njihovom trošenju kod narednih kupovina. Otpisuje ih po potrebi posle određenog perioda.

UPIS.Kasa prodajna nadgradnja – dodir

Omogućava, prilikom prodaje i plaćanja, izvođenje svih operacija pomoću ekrana osetljivog na dodir: izbor artikla (pretraživanje artikala po nazivu, proizvođaču, ceni, šifri, fabričkoj oznaci), ukrštanje pretrage po više kriterijuma, unos količine, prelazak na plaćanje, izbor načina plaćanja, izbor banke, unos iznosa plaćanja, poziv štampe računa. Definisanjem „strana“ sa tematski kategorisanim artiklima omogućena je laka navigacija dodirom do željene „strane“ i samog artikla. Artiklima se mogu pridružiti ikonice koje se prikazuju pored šifre i naziva artikla na izabranoj „strani“. Drugi način pretrage artikala na ekranu osetljivom na dodir je ukrštanjem pretrage po kriterijumima šifre, klase, cene, proizvođača i naziva artikla.

UPIS.Kasa prodajna upravljači

Obuhvata nekoliko modula koji upravljaju periferijama tj. fiskalnim štampačima, PFR modulima i termalnim štampačima. Ovi moduli rade uz module UPIS.Kasa prodajna ili UPIS.Kasa glavna. Podržavaju rad sa fiskalnim štampačima Galeb GP-550, HCP P2DS i INT RASTER FP600, nekoliko modela za tržište BIH, ekranom štampača i fiokom za novac. Po novom načinu rada u Srbiji od 2022. ukidaju se fiskalni štampači, a na njihovo mesto dolaze PFR moduli i obični termalni štampači (podržani su OPOS kompatiblni štampači firmi Epson, Biksolon, NCR, Seiko, Star…). Podržani su softverski i hardverski LPFR moduli različitih proizvođača kao i jedan integrisani uređaj firme Intraster koji u sebi sadrži LPFR modul, kvalitetan termalni štampač i bezbednosni element. Ovi upravljači obezbeđuju fiskalizaciju i štampu raznih tipova dokumentata, delimične ili kompletne ispravke tih dokumenata, štampu nefiskalnih isečaka sa reklamnim porukaма, пресек стања, дневне и периодичне извештаје. Obezbeđuje da se fiskalni račun poslat na štampu čak i u slučaju nepostojanja, odn. prestanka postojanja uslova za štampu računa (nestanak struje ili papira, isključivanje štampača), ispravno i potpuno odštampa nakon što se steknu neophodni uslovi. Upravljač u tom slučaju onemogućava da se u međuvremenu pristupi izradi novih računa. U Srbiji od 2022. podržan jе i preporučen rad sa 80mm termalnim papirom i kod manjeg broja modela sа papirom 57mm.

UPIS.Kasa glavnа

Ovaj modul obuhvata sve funkcionalnosti modula UPIS.Kasa prodajna i proširuje ih. Zadužen je za funkciju razmene podataka između UPIS.Kase i ERP-a. Razmena se vrši se po želji i zahtevu korisnika, a uobičajeno na nivou smena. Prenos stanja zaliha MP objekta u kasu može se vršiti kao prenos zaliha sa nivelisanim cenama (nakon izvršenog preseka stanja i dnevnog izveštaja) ili prenos zaliha u toku smene, bez promene cene na kasi (ako postoji potreba ažuriranja stanja zbog eventualno kritičnih artikala i zbog dopunjavanja baze artikala novim). Prenos ostalih matičnih podataka vrši se prema potrebi (npr. dodavanja radnika ili novog načina plaćanja), a izvoz dokumenata iz kase vrši se u intervalima predviđenim organizacijoм prodaje i zakonskim propisima. Neke od dodatnih funkcionalnosti: u režimu rada sa više kasa u jednom MP objektu prikuplja sve podatke sa svih prodajnih kasa, automatski ili na ručnu komandu; izvoz podataka za punjenje vaga artiklima; posebno evidentiranje storniranih računa pre štampe i fiskalizacije radi analiziranja mogуће злоупотребе; podržava režim rada megamarketa, paralelno punjenje svih kasa radi minimalnog trajanja sinronizacije; podržava automatsko pravljenje zaštitne kopije baze nakon sinhronizacije; štampa KEPU knjige, nivelacija, maloprodajnih kalkulacija, etiketa.

UPIS.Kasa glavna nadgradnja – internа

UPIS.Kasa glavna napredna-interna je pozadinski modul koji u saradnji sa ERP-om izrađuje ili menja interne dokumente: zahtev za nabavku, popis, prijemnice interne i povratnice interne i štampa etikete. UPIS.Kasa glavna napredna-interna radi u dva režima: režim izmene i overe u UPIS.Kasa glavna napredna-interna (dokumenacija se formira u ERPu i prenosi u MP objekat u softver UPIS.Kasa glavna napredna-interna gde prema potrebi menja i overava ova dokumenata. Ovi dokumenti se prilikom sinhronizacije prenose u ERP gde koriguju inicijalne dokumente iz kojih su nastali ili formiraju nove), režim unosa u UPIS.Kasa glavna napredna-interna (ovde nastaju i unose se, samo količinski, pomenuti dokumenti nabavke, a  vrednosne elemente dobijaju tek kad se prenesu u ERP).

UPIS.Kasa glavna nadgradnja – eksterna

UPIS.Kasa glavna napredna-eksterna je pozadinski modul koji u saradnji sa ERP-om izrađuje ili menja eksterne dokumente: porudžbenice dobavljaču, prijemnice od dobavljača i povratnice. UPIS.Kasa glavna napredna-eksterna radi u dva režima: režim izmene i overe u UPIS.Kasa glavna napredna-eksterna (dokumenacija se formira u ERP-u i prenosi u MP objekat u softver UPIS.Kasa glavna napredna-eksterna gde prema potrebi menja i overava ova dokumenata. Dokumenti se prilikom sinhronizacije prenose u ERP gde koriguju inicijalne dokumente iz kojih su nastali ili formiraju nove), režim unosa u UPIS.Kasa glavna napredna-eksterna (ovde nastaju i unose se, samo količinski, pomenuti dokumenti nabavke, dok vrednosne elemente dobijaju tek kad se prenesu u ERP).