Partner.GPS

Partner.GPS je softver koji tesno sarađuje sa rešenjem UPIS.Mob, a svrha mu je evidentiranje geografskih lokacija partnera i njihovo povezivanje sa ERP-om. On prvenstveno služi za unos jedinstvene lokacije svakog partnera ili mesta isporuke dobara i usluga. Ovi podaci se prenose u UPIS.Mob gde je moguće planirati obilaske partnera kroz definisanje ruta obilazaka, pridruživanje terenskih komercijalista i pravljenje plana obilazaka na dnevnom i mesečnom nivou.
Partner.GPS je direktno povezan sa ERP rešenjem tako što podatke o lokacijama pridružuje šifarniku Partnera. Lokacije partnera možemo lako uočiti korišćenjem Bing mapa, a pomoću UPIS izveštaja pravljenih uz upotrebu PowerPivot tehnologije moguće je generisati PowerView ili PowerMaps izveštaje koji na geografskim lokacijama prikazuju različite podatke u vezi prodaje. Na ovaj način omogućava se bolja vizualizacija prodaje po regionima, što olakšava rukovodstvu donošenje odluka u vezi prodaje i marketinga.