UPIS.Partner- Nabavka


Nabavka obuhvata sve aktivnosti kod snabdevanja, uključujući internu preraspodelu, predmetima, sredstvima rada i uslugama na domaćem i inostranom tržištu. Pokriva poslove od prvog kontakta sa partnerom preko upita, ponude, porudžbine, ugovoranja, carinjenja, prijema i obračuna posla. Podržani su i poslovi prijema na komisione zalihe i carinsko smestište, sa izradom kompletne dokumentacije i automatskim vođenjem kontrolnika.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.