UPIS.Partner- Inventar


Inventar obuhvata evidencije kompletne imovine firme, bez obzira da li se on kategoriše kao osnovno sredstvo ili sitan inventar. Praćenje pokriva ceo njihov životni vek, počev od nabavke, preko puštanja u upotrebu, eksploatacije, pa sve do otpisa ili otuđenja, sa obračunima amortizacije i revalorizacije. Istorijat sredstva, pored knjigovodstvenih podataka, beleži i sve intervencije na sredstvu u obliku takozvane mašinske karte, za ceo životni vek sredstva.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.