UPIS.Mob - Mobilno poslovanje


Mobilno poslovanje obuhvata poslove mobilnog poručivanja, unapređenja prodaje i skladišne manipulacije.

Mobilno poručivanje

Ovaj softverski proizvod omogućava terenskim referentima da brzo i tačno poruče robu, još za vreme boravka kod kupca. Prilikom poručivanja referent raspolaže svim potrebnim informacijama za uspešno obavljanje posla.

Proces poručivanja podeljen je u više faza:

  • Priprema i plan obilazaka terena koji se rade na UPIS.Partneru ili UPIS.Netu
  • Rad na terenu i razmena podataka sa centralnom bazom
  • Izdavanje naloga analize posla (odvijaju se na jednom od pomenutih UPIS ERPova).

U okviru faze priprema i plana, koju rade rukovodioci u komercijali, vrši se regionalno grupisanje kupaca, definišu rute obilazaka, pridružuju terenski referenti kupcima i prave  dnevni/mesečni planovi obilazaka kupaca.

Za fazu obilaska terena referenti vrše preuzimanje planova, zaliha i cenovnika iz centralne baze i kreću na put po isplaniranim rutama posećujući kupce po zadatom redosledu. Prilikom boravka kod kupaca primaju porudžbine za robu, koje odmah unose u mobilne uređaje i prenose putem veba  preko GPRS mreže u centralu. Za vreme trajanja posete referent je obavestio kupca, na osnovnu raspoloživih podataka na uređaju, o raspoloživosti pojedninih roba, stanju isporuka, dospelim obavezama i drugim informacijama koje su interesantne kupcu.

Faza izdavanja naloga za otpremu se radi na centralnoj bazi, na jednom od UPISa, prilikom čega se proveravaju ugovori, konsultuju cenovnici i komercijalni uslovi, proveravaju akcijski popusti, stanje naplate duga, uključuju limiti i slično. Isporučuju se samo one porudžbine koje uspešno prođu sve konsultacije i provere.


Unapređenje prodaje

Uspešnost poslovanja svakog preduzeća direktno zavisi od njegovog položaja na tržištu i zato je potrebno stalno praćenje njegove pozicije i stanja njegovih proizvoda (roba) na stvarnom  i potencijalnom tržištu. Za tu svrhu koriste se razne metode unapređenja prodaje i marketinškog obaveštavanja, a najkorisnije su one metode koje omogućavaju brzo prikupljanje, obradu i analizu tržišnih parametara, a koje su predmet IIBovog softverskog proizvoda za unapređenje prodaje.

Poslovi oko unapređenja prodaje imaju više faza:

  • Priprema i plan obilazaka terena koji se rade na UPIS.Partneru ili UPIS.Netu rad na terenu
  • Razmena podataka sa centralnom bazom
  • Analize posla (odvijaju se na jednom od pomenutih UPIS ERPova).

U okviru faze priprema i plana, koju rade rukovodioci marketinga, vrše regionalno grupisanje kupaca, definišu rute obilazaka, pridružuju terenske agente kupcima, kreiraju modele upitnika (ankete) i prave dnevne/mesečne planove obilazaka stvarnog i potencijalnog tržišta. Rukovodioci marketinga sami defninišu materiju ispitivanja kreirajući odgovrajauće upitnike kao što su podaci: o kupcima (veličina, položaja objekta,  broj zaposlenih, snabdevenost ...), o konkurenciji, o konkurentskim artiklima, o stanju naše opreme kod kupca, o akcijama...

Za fazu rada na terenu agenti vrše preuzimanje potencijalnih i stvarnih kupaca, upitnika i planova obilazaka iz centralne baze i kreću na put po isplaniranim rutama posećujući kupce po zadatom redosledu. Prilikom boravka kod kupaca popunjavaju pripremljenje upitnike, koje odmah unose u mobilne uređaje i prenose putem veba preko GPRS mreže u centralu. Za vreme trajanja posete referent je obavestio kupca, na osnovnu raspoloživih podataka na uređaju, o našoj ponudi i drugim informacijama koje su interesantne potencijalnom i stvarnom kupcu.

Faza analize posla se radi na centralnoj bazi podataka, na jednom od UPISa, iskazujući podatke u obliku analiza tabelarno i grafički.


Skladišna manipulacija

Razvijena je prva verzija proizvoda i ona obuhvata poslove prijema, raspoređivanja i izdavanja artikala iz skladišta. Uskoro ćemo objaviti detaljniji opis ovog proizvoda.

Svi pomenuti softveri rade na ručnim računarima sa najnovijom verzijom MS mobilnog operativnog sistema, a sinhornizaciju podataka sa centralnom bazom vrše putem veba pomoću veb servisa.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.