Mali UPIS- Proizvodnja


Proizvodnja obuhvata poslove izrade tehnologija i normativa, pripreme i lansiranja radnih naloga, trebovanja materijala i sirovina, predaje gotovog proizvoda na zalihe i obračuna za više tipova proizvodnje. Tehnologije su osnov za formiranje i lansiranje radnih naloga na osnovu kojih se automatski formiraju trebovanja po troškovnim mestima i magacinima, sa bilansima materijala, rada, mašina, alata, zaštitnih sredstava i energenata. Obračun troškova i učinaka vodi količinski i vrednosno troškove materijala, sirovina, energenata i delova po mestima i nosiocima troška i prati učinke proizvodnje. Drugim rečima, posebnim metodom radi raspodelu indirektnih i režijskih troškova na mesta troška, kao i obračun učinka po nosiocima, sa izračunavanjem proizvodne i komercijalne cene koštanja proizvoda.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.